Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Konsolide metin


Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Konsolide metin

Buradan anlaşılacağı üzere, sözleşmesinde bir indirim olsa bile, BİGŞ’ne göre yeni fiyatların taraflarca tespiti sırasında bir indirim girdisine yer verilmemektedir. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Somut olayda işveren tarafından başvurucunun kurumsal e-posta hesabı üzerinden yapılan iletişimin izlenebileceği ve denetlenebileceği yönünde açık bir bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan e-posta iletişim içerikleri gerekçe gösterilerek başvurucunun iş akdi feshedilmiştir. Ancak işveren davalı taraf olarak yargılama sürecinde kişisel verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı ve işlemenin amaçlarını gösterir bir bilgilendirme yapıldığını ortaya koyamamıştır. Bu bağlamda böyle bir bilgilendirmenin yapılıp yapılmadığı derece mahkemelerince tartışılmamış, başvurucunun rızası alınmadan ve önceden bir bilgilendirme yapılmadan e-posta içeriklerine erişildiği yönündeki esaslı iddiaların karşılanmadığı görülmüştür. Başvurucu, kurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Bireysel başvuru kapsamında bir temel hakkın ihlaledildiğine karar verildiği takdirde ihlalin ve sonuçlarının ortadankaldırıldığından söz edilebilmesi için temel kural mümkün olduğunca eski hâlegetirmenin yani ihlalden önceki duruma dönülmesinin sağlanmasıdır.

Dawson’ın (2022) ulaştığı en çarpıcı sonuç, Türkiye’de iktidar seçmeninin anketin sonucuna, muhalif seçmenin ise anketi kimin yaptığına önem vermesi. İktidar seçmeni sonuç iktidarın zaferini işaret ettiği müddetçe anketi kimin yaptığını ya da nerede yayınlandığını önemsemiyor. Muhalif seçmen, anketleri kimin yaptığına büyük önem verirken en çok Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanan anketlere inanıyor. Yapılan deneyde muhalif seçmen, Dawson’ın (2022) hazırladığı varsayımsal anketler içinde muhalefeti 10 puan gibi açık ara önde gösteren anketlere şüphe ile yaklaştı. Muhalefeti 2 ya da 3 puan kadar önde gösteren anketler muhalif seçmene daha inandırıcı geldi (Dawson, 2022). Balkır ve diğerlerinin (2008) 22 Temmuz 2007 genel seçimine odaklanan araştırmasından çıkan sonuçlar bu çerçevede oldukça düşündürücü. Bahsi geçen dönem, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidar olmakla birlikte henüz hakim parti konumuna gelmediği ve medyanın daha renkli olduğu yıllar. 7 Temmuz-22 Haziran 2007 aralığında Hürriyet, Zaman, Posta ve Cumhuriyet gazetelerinin seçim haberlerini inceleyen ekip, adayların politikaları hakkında hemen hemen hiç haber yapılmadığını ve haberlerde koalisyon olasılıklarının öne çıktığını vurguluyorlar. Anketlerin az haberleştiği, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin nicel olarak en çok haber olmakla birlikte, bu haberlerin niteliğinin yüksek oranda olumsuz olması Balkır ve diğerlerinin (2008) başka bulguları arasında. Yazarlar anketlerin seçim sürecinde az yer almış olmasının en muhtemel sebebinin, günün koşulları içerisinde basının Adalet ve Kalkınma Partisi’nin önde gittiğini kamuoyuna yansıtmamak olabileceğini belirtiyorlar (Balkır ve diğerleri, 2008). Bir başka deyiş ile, dönemin basını seçmende peşine takılma etkisi yaratmamak için çaba göstermiş olabilir.

Ayrıca inceleme faaliyetiyle elde edilen verilerin işverentarafından hedeflenen amaç doğrultusunda kullanılması gerekir. Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabuledilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığıanlaşılan kişisel verilerin korunması hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlaledildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir. Bu hak; kişinin kendisiyleilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunlarındüzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıpkullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülenhallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Bilgi sistemleri yönetiminde esas alınacak ilkelerin ve ödeme hizmetlerinde kullanılan veri paylaşım servislere ilişkin teknik gereksinimlerin detaylandırıldığı Tebliğ dahilinde aynı zamanda bilgi sistemlerinin bağımsız denetimine ilişkin usul ve esaslar tanımlanmıştır. Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları’nın (Kuruluş) başka şirketlerde pay sahibi olunması durumunda TCMB’ye bildirim yapması zorunluluğu getirilmiş ve TCMB’ye -bu durumun kuruluşun faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğine karar vermesi halinde- Kuruluştan bu durumu engelleyecek tedbirleri almasını isteme yetkisi verilmiştir. Bu önlemlerin alınmaması halinde ise TCMB’nin kuruluştan işlemi durdurmasını veya işlemin tamamlanmış olması durumunda eski duruma geri dönülmesini isteme yetkisi bulunmaktadır.

  • Bu hususlar gözetilerek işverenin işçinin iletişimini denetlemesi yetkisini kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyeti bağlamında devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında irdelemek gerekmektedir.
  • (13) On ikinci fıkra uyarınca, Banka denetimi sonucunda yapılacak değerlendirmelerde tespit edilen ve teminatların serbest bırakılmasına engel teşkil edecek mahiyette denetim, şikâyet, uyuşmazlık veya yargıya intikal etmiş ihtilafın varlığı halinde, ihtilaf sonuçlanıncaya kadar Banka teminatın kısmen veya tamamen tutulmaya devam etmesine karar verebilir.
  • (8) Kuruluş, temsilcinin temsil ilişkisi kapsamında sunduğu hizmetlerin Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygun yürütülmesinden sorumludur.

Söz konusu e-posta yazışmalarının iki kişi arasındaki özelyazışmalardan ibaret olduğu ve işveren tarafından okunana kadar dış dünyayayansımadığı vurgulanmıştır. Başvuru, özel bir şirkette çalışan başvurucununkurumsal e-posta hesabı içeriğinin işveren tarafından incelenmesi ve buyazışmalar gerekçe gösterilerek iş akdinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygıhakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşmehürriyetinin ihlal edildiği iddialarına ilişkmostbet güncel giriş. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve gönderenin açık rızasının olması kaydıyla ödeme hesabı sahibinin ismi, ödeme hesabının numarası, ödeme aracının numarası ve Bankaca bu kapsamda değerlendirilmesine karar verilen diğer hususlar bu bent kapsamında hassas müşteri verisi olarak değerlendirilmez. (2) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, ödeme emrinin bir iş günü içinde en son ne zaman alınacağına ilişkin bir saat belirleyebilir. (3) Ödeme işlemine ilişkin onay, mutabık kalınan yönteme uygun olarak, işlem gerçekleşmeden önce ya da taraflar arasında anlaşılmış olması halinde işlemin gerçekleşmesinden sonra verilir. Mutabık kalınan yönteme uygun olarak onaylanmamış ödeme işlemi yetkilendirilmemiş sayılır. (3) Bu madde kapsamında yapılacak bilgilendirme Bankaca 31 inci madde uyarınca çıkarılacak düzenlemelere uygun şekilde yapılır.

(1) Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan kart tabanlı ödeme işlemlerinde, gönderenin ödeme işlemine onay verdiği anda işleme ilişkin tutarın tam olarak bilinmediği durumlarda, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı ödeme hesabında bulunan fonu, gönderenin bloke edilecek tam tutara ilişkin onay verdiği durumlarda bloke edebilir. (4) Gönderen, 64 üncü maddede belirtilen sürelerden önce onayı, ödeme hizmeti sağlayıcısı ile mutabık kalınan yöntemle geri alabilir. Birden fazla ödeme işlemine ilişkin olarak verilen onayın geri alınması durumunda ileri tarihli ödemeler yetkilendirilmemiş sayılır. (9) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, müşterinin engelli olması durumunda uzaktan iletişim aracı aracılığıyla tek seferlik ödeme işleminin gerçekleştirilebilmesini sağlamak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. (7) Ödeme hizmeti sağlayıcısı, uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilecek tek seferlik ödeme işlemi kapsamında müşteriden temin edilen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat uyarınca doğruluğu ile gerçekliğini günün teknolojisine ve mevzuata uygun yöntemleri kullanarak kontrol eder ve ancak iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edildikten sonra müşteriye hizmet verebilir. (3) Kuruluş, temsilcinin ödeme hizmeti sunmasının ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiğini tespit etmesi halinde temsilcilik ilişkisini sonlandırır ve temsilcilik ilişkisinin sona erdirildiği her durumda, temsilcilik ilişkisinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içerisinde, temsilcinin kayıtlarını birinci fıkrada yer alan listeden sildirtmek üzere Birliğe bildirimde bulunur. Ticari ve/veya teknik olmayan sebeplerle sonlandırılanlar özellikle belirtilecek şekilde, temsilcilik ilişkisi sonlandırılan kişilere ilişkin Birlik nezdinde ayrı bir liste oluşturulur ve herhangi bir şekilde yeni bir temsilcilik ilişkisine girmeyen kişilerin bilgileri temsilcilik ilişkisinin sonlandırılmasından itibaren beş takvim yılı boyunca bu listede yer alır. (5) Kuruluş, dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerine uyulması kaydıyla, Türkiye’de yerleşik sayılmayan kişilere ilişkin sunduğu ödeme hizmetleri ile ilgili olarak, sadece ödeme hizmetinin sunulmasıyla ilgili olmak şartıyla döviz alım satım işlemi yapabilir. Kuruluşun, işlemin iki tarafı da yurt dışında yerleşik kişilerden oluşan ödeme işlemlerine ilişkin sunduğu ödeme hizmetleri ile ilgili olarak gerçekleştirdiği döviz alım satım faaliyetleri ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralara aykırılık olarak değerlendirilmez. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca kurulan sistemde hizmet sunduğu işyerlerine ilişkin olumsuz bir kayıt olup olmadığını yılda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla kontrol eder ve kayıt bulunması durumunda kaydın içeriğine göre gerekli önlemleri alır. Maddesinin üçüncüfıkrasının kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı kapsamında sadece işlemeşeklindeki sınırlama ya da müdahalelere karşı değil kişisel verilere yönelikher türlü müdahale ve sınırlamalara karşı güvence getirdiği anlaşılmaktadır. (8) Ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan vadesiz hesaplar, işlem hesapları, kredi kartı hesapları, elektronik para hesapları ile müşteri adına açılan ve başka bir hesaba bağlı olmaksızın diğer kişilere fon aktarımı yapılabilen, geçici hareketlerin izlendiği hesaplar dışındaki hesaplar bu madde kapsamında ödeme hesabı olarak değerlendirilir.


Leave a Reply

Your email address will not be published.